Generalforsamling

Vestbyens Beboerhus

Vestergade 7b 8700 Horsens


Generalforsamling 26. marts 2019 i Vestbyens Beboerhus.


Dagsorden:


1 .Valg af dirigent: Til dirigent valgtes Lars Meilandt Hansen. Han konstaterede at forsamlingen

var lovligt indkaldt efter vedtægter.


2.Stemmeberettigelses afstemning: Vedtægter bestemmer at beboere i Vestbyens har eneret.

 Ved håndsopretning godkendtes alle fremmødte fra brugergrupper også stemmeret.


3.Valg af referent: Til referent valgtes Erling Worm.


4.Indkomne forslag: Et forslag om begrænset brug af engangsservice, især plastic.

 Forslaget vandt genklang i forsamlingen og vil blive behandlet i bestyrelsen for retningslinier herom.

  1. Formandens beretning v. Leif f. Madsen: På bestyrelsens vegne takkede han de ansatte

Leo og Margit for indsatsen i det forgangne år. Han påpegede at vi prøver at drive Huset efter den formålsparagra , der står i vedtægterne. Det er der mange forskellige brugere-lejere-brugerråd

frivillige osv., der hjælper med til. Huset har en god økonomi og  for at få åbenhed og ensartethed bliver der lavet skriftlige aftaler med alle grupper , som er udarbejdet af bestyrelsens økonomiudvalg. Ligesom alle opfordres til at deltage i Brugerrådet. Der har været en del mindre skader på vinduer –døre-radiatorer-sprængte postkasser osv. Folk opfordres til meddele skader

til bestyrelsen, så de kan blive rettet. Vi har givet tilskud til alle grupper og Keramiks nye ovn

samt ungdomsskolens opsatte overvågningsanlæg. Vi har fået et godt samarbejde med Kommunens Ejendomscenter om rep. og vedligehold. Det har tidligere bestyrelser arbejdet

hårdt for. Det udestående gulvarbejde på 3. sal vil vi prøve at få ordnet i sommer ferien,

da tidligere malere og eksperter har givet op. Der er stadig mulighed for flere aktiviteter i dagtimerne. Forsøget med torsdagscafeen var en blandet succes, men der er startet strikkecafe

og Fotowalk mv. I den efterfølgende debat opfordrede flere til at lave torsdags cafe igen.


6.Regnskab og Budget v, Benthe Mikkelsen: Regnskabet viste et usædvanligt fint overskud.

  Så Husets formue i banken er vokset noget de senere år, Det var det der udløste mest debat.

 Nogle mente at det gjaldt om at få dem brugt , andre påpegede at husets alder ville gøre

større vedligeholdelsesarbejder og nyanskaffelser af inventar ,der var nedslidt nødvendige

i de kommende år, så der var brug for reserver hertil. Vi kan ikke forvente hjælp hertil andre

steder fra. Budget opstillet ud fra dette års regnskabstal.


  1. Brugerrådet v. Hanne Damtoft. Der har ikke været arrangeret arbejdsdage i forgangne år.

 Formandsskabet går på tur . Palle fra single rock er pt formand. Bestyrelsens tilskud til et

fællesarrangement blev delt mellem grupperne.

  1. Valg til bestyrelsen: Leif F, Madsen genvalgtes, Nyvalgt blev Hanne Dam.
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Hanne Damtoft genvalgt. Kurt Kristiansen ikke på

 valg. Nyvalgt blev Lise Elberg Jensen og Bo Mortensen. Så nu er bestyrelsen fuldtallig igen.

  1. Valg af revisorer: Kevin Sørensen og Tina Naldal genvalgtes.
  2. EVT: Der var mange ting oppe at vende. 3- sals brugere efterlyser , at der bliver lavet vindue der kan åbnes i toppen. Det er svært at få luft ind når det er varmt. Der var opfordring til at

lave fællesspisninger igen. De var meget populære. Diskution om fjernsyn imellem fotogrupperne.

Der skal måske opsættes en 3. die. Om et bedre bord til Keramik, er bevilget tidligere kan sættes i værk.Diskution om Handikaptoiletters el styring. Ikke så nemt at rette, da handikappede skal kunne betjene selv det uden brug af hjælper.

Copyright © 2017 Vestbyen Beboerhus, All rights reserved.